Jechoota Jaalala Dhugaa

Qophii Kaayyoo Amajjii 1/13 2017 Dr Awwal Qaasim Alloo Xiinxala Haala yoroo irratti. 727 Me gusta · 10 personas están hablando de esto. Yaa hadhoo koo guyyaa dhufaa isaattii fulaa isaa duraa dhabbaachuu akkaa dandessuttii fulaa Waaqayyoo isaa araaran guutuu baarbadaadhuu!!! jireenyii araaraa kiristoos jiraachaa turee jiraachuun dirqaama jaalala kessaatii, dhugaa arguuf dhama'uu, bekkumsa fi dandeentiin ofi milka'inaa akkaa hin tanee hubbachuu, jireenyaa kiristoosin barbaadatuu. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. JECHOOTA "KADIIR ABDULLAXIIF HAJJII. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014. " [5] Kutaalee ibsinee keessatti akkenya guutuu ykn tokkumaa hin hiikamne kan agarsiisu miti. GORSA OROMUMMAA JAWAAR MUHAMMAD iif. Yakki lammataa, "Oromoo gurmuu akka sabaatti of dandahe irra gara murna afaaniitti gadi cabsuu" dhaa kan jedhu. Bakka dirreen siyaasaa ballatee dhaabbiileen siyaasaa maqaa Oromootiin sochoowan hunduu hidhannoo isaanii hiikkatanii karaa nagaan sochoowaa jiranitti kannneen maqaa jaarmaya siyaasaatiin hidhannoon ummata keessa deemaa ,saamaafii saamsisaa hojii al seerummaarratti bobbahaniis Bilisummaan dhugaa ol'aantummaa seeraa keessatti argama. Akkuma beekamu yeroon isaa yeroo Irreechaa ti. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Qormaata kana yoo dabarre milkaa'inna addunyaa aakiratti arganna. Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata. Taa'eetiin booye nama naaf beekuun dhabe, ammaas dhiiseetiin seeqe nama naaf beekuun dhabe. Jechoota isaatti/ishiitti seeqatte yoo irraanfatte maaltu sirraa hir'ata? Kanaafu tapha gara lolaatti hin jijjirin. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. 727 Me gusta · 10 personas están hablando de esto. Laftii nuu ittii dhalannee lafa booranaatii, gostii nuu keessa dhalannee gosaa booranaatii, libanii, dirree,saakuu, waasoo dheedaaf akka nuu toltuttii, maqaa ittii moggaamnee malee boorana gandaan,kutaafii haala quttumaatin gargar qooduu nittii. 1 Waa'ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta'ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Ishee akka koo jaalala miituf kanumatu mala; dhiira akka keef garuu…. oftuulummaa humnaa oliin summaa'een jaalala dhugaa dhiibe, nama koon dhabe, waa hunda anatu si yaakke, waan amma anarra ga'aa jiruu kun natti xinnaate jettee hirqinfattee boosse… imimmaan ishee yaa'ee keessa dhumee iji ishee goge. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. JECHOOTA "KADIIR ABDULLAXIIF HAJJII. Adoolessi 16 bara 2010 anaaf guyyaa addaati jechuu nan danda’a. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Sirna baruufi barsiisuu keessattis gaheen inni qabu salphaa miti. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. Jechoota cigoo (jechoonnnii fi gaaleen kan hiikin isaanii jechaa jechatti ta'e kan bade) C. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. Kanaaf fakkeenyi guddaan maxxansoota afaan amaaratin bara 1950 hanga bara 2000. Van Gemeren kan gulaale. Jaalala dhugaa ofittummaa lagate kanin gochaan arge si biratti. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda'uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu'uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay'ee gadde. Phaawulos ergamaan, jaalalli ‘isa hundumaarra caalu’ ta’uusaa ibseera. Qabxiilee 12 jaalala. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. BBC Countdowns Compilation 1999-2017 - Duration: 12:38. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Email:- [email protected] Official twitter account of https://t. 4:8) jedhame caafameera. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Awash Post | Oromo News. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. ~ Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu! ~ Jaalalli dhugaa furtuu jireenyati! ~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa fi gaaddisa jiruuti! ~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef, guulli harkisa lafaa itti hin gaafatamu! ~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif jilbiiffata!. 727 Me gusta · 10 personas están hablando de esto. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Mee dhugaa haadubbannuu, osoo Qur'aanni kun Muhaammadiin (nagahaa fi rahmanni isaan irratti haabu'u) irraa dhufe ta'ee jechoota akkanatti isa seeru ykn haala cimaadhaan isa sodaachisu silaa nidhiisaa laata? Ammas mee haahubannuu, adabbii garmalee ciccimaa kana: Rabbiin oltahe akkana jedha:. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Akka Rabbiin hojii kana fuula Isaatiif qulqulluu, jaalala Isaa qunnamaafi gabroota Isaa kan fayyadu taasisun kadha. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014. Kanaaf gaaffii Oromoo gara gaaffii ambummaatti jijjiiruun jedhamu afanfaajjii uumuu fi jaalala rakasha gola Oromoo waca qofaan qabsoo gaggeessuu barbaadu irraa argachuuf kan godhame fakkaata. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Jaalala Biyyaako is on Facebook. Kunis kan inni ta'eef sababniisaa: A. Quuqamaafi jaalala ummata keessaniif jecha gatii guddaa kafaltanii deebii waamicha keenyaaf laattaniif kabaja isinii qabnuufii galata keenya isinii dhiheessuu barbaada Galatoomaa, ulfaadhaa. Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiis…. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Email:- [email protected] Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. 727 Me gusta · 10 personas están hablando de esto. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Innis mucaa hiyyeessa garuu gamna akka tahe hin beeku ture. Evangadi Production 300,637 views. Wareegamni, lubbuu qaalli taate mirga sabaa fi biyya offiif jedhamee kafalaamu wareegama akka garaa ulfattuu, kan seenaan yaadataa hafuu dha. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. " [Ummanni isaas] "amma dhugaa fiddee jirta" jedhanKan hojjachuuttis hin dhihaanne ta’anii ishee qalan. Macaafni Qulqulluun: ‘Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!’ jedhee nu gorsa. 22 at Police Referral Hospital in Addis Ababa after long illness with blood cancer. Haadha Waaqayyooti: dubartoonni biraa yoo dahan raaja, yookan guddate yoo jedhame mootii yookan duuka bu'aa yookan hayyuu tahuu dandaha, isheen garuu Waaqa,fayyisaa,Jaalala nuuf deesse, kanaaf haadha Iyyasuus, Haadha Waaqa, Haadha jaalalaa jedhamti, kana dubartiin kamiinuu aangoo akkanaa hin qabdu. Armaan gaditti kadhannaan ta’uu malu ka’ameera: “Yaa gooftaa Yasuus, sin barbaada. hirphaganfure. kan diina kee kuffise garuu Waaqa isa si dhaabee jiru ta'uu isaa amani. The purpose of OromiaTube. Barnoota galee takka dhiisaa takka itti deebi’aa hanga kutaa kudhaniitti baratee xumure. om Fariisichis dhaabatee garaa isaatti akkana jedhee kadhachuu jalqabe: 'Yaa Waaqayyo, ani akka namoota kaanii, jechuunis akka saamtotaa, akka jalʼootaa, akka ejjitootaa yookiin keessumaa immoo akka nama qaraxa sassaabu kanaa waan hin taaneef sin galateeffadha. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] Yaadota Mormisiisoo Wangeela Labsuu Keessatti. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Qaamni isaa ajaja Rabbii irraa duubatti harkifata waan inni fedhii ofii jala deeme fi tajaajilef. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Kun immoo abdiin isaa dhugaa fi kan hin hafne ta’uu isaa agarsiisa. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT. Abiyi dubbatan keessa kanama boochise isa kana Afaan oromootiin me Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta’eef. " [5] Kutaalee ibsinee keessatti akkenya guutuu ykn tokkumaa hin hiikamne kan agarsiisu miti. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Caalaa Bushura Wuxuu ku jiraa Facebook Ku biir Facebook si aad ula xidhiidho Caalaa Bushura iyo dad kale oo laga yaabo inaad taqaan Facebook waxuu dadka. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. Habashoonni ammoo, maqaa gaalaa jedhu kanaaf hiikkaa kannanii jiru. Join Facebook to connect with Jaalala Biyyaako and others you may know. Saanyiiwwan kunniinis, sanyii jibbaa , sanyii xuraa'ummaa bifa garaa garaa (ejja, hanna, soba, hawwii, amanamuu dadhabuu, oftuulummaa, jaalala biyya lafaa,…) fi dadhabbii gosa baay'ee dabalata. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa’eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo’uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. Obbo Lammaa Magarsaa waahillan isaa waliin qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureen bu'aa amma argame kana keessatti shoora guddaa akka taphate ragaa baheefii jira. Haala madaallitiin walfakkaachuudhaan kan. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. gargar baasuu 2. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! _____ 1. Fuudhaa heerumni dhaabbata guddaa maatii, hawaasni,biyyi fi addunyaan ittiin ijaaramaniidha. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. Dhugaa dha; Kitaabni Qulqulluu Waaqayyoon ija, gurra, harka … kkf ni qaba jedha. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,”Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. Fakkeenyaaf: Computer, Devil + Sheol, People + Sin, Mark of Beast, New + port = 666. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. ‏‎Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo‎‏. com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. hirphaganfure. Waaqayyo garaa/ laphee keettii malee jechoota keettii dhimma hin qabu, Inni yaada garaa keetii ilaalawoo. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Dhaabadheetiin daawwitiin if laale ifittin seeqe laakkaan ifiin wallaale malee ani niin bareeda. Vedi altri contenuti di Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo su Facebook. The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25th of January, 2014. om Fariisichis dhaabatee garaa isaatti akkana jedhee kadhachuu jalqabe: 'Yaa Waaqayyo, ani akka namoota kaanii, jechuunis akka saamtotaa, akka jalʼootaa, akka ejjitootaa yookiin keessumaa immoo akka nama qaraxa sassaabu kanaa waan hin taaneef sin galateeffadha. Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. Ummata bal'aaf karaan walabummaa karaa tokkummaa, iftoominaa, walkabajaa fi jaalala irratti hundaa'e qofa jedhee amana. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. 3-namni Rabbi soodaachuu dhabee Rabbitti dilaawuu keessatti ajaj ilma nama godhe Rabbiin isa xiqqeessa, kabajaa isarraa fuudha. Vaayrasichi kun uumamaan kan nama miidhu tahu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadaameessaa keessa jiru ajjeessuufi. We invite all who are interested in the Gadaa democratic system, and Oromo culture in general, to attend these workshops and participate in the spectacular Irreecha celebrations to be held throughout September and October 2014. Van Gemeren kan gulaale. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Maxxaansawwan kitaaba qulqulluu gara garaa jiraachuu isaati,kitaabonni qulqulluun maxxansa gara garaa,kan fandii biyya alaatin maxxanan jechoota garaagarummaa uuman itti makanii maxxansu,kitaabonni kunniin ammo carraan argamuu isaanii baldhaadha,kanaaf yoosuma nama harka gahu. Jaalala Waaqayyoof qaban irraa kan ka'e utuu wanti nyaatamu manaa hin dhibiin nyaachuu dhiisuun garuu sooma jedhama malee beela hin jedhamu. Kun maalfaa dabalata? Jechoonni Yesus galgala du'asaa dura dubbate, gaaffii kanaaf deebii kennu. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. Dhugaa 2C 1. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Dhugaa fi aboo qabanii yoo ragaa taanu, garuu foftaa saanii moo hoomishuu hin dandeenyu. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. Akkuma beekamu yeroon isaa yeroo Irreechaa ti. uuuuuuuu uuu…. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda'uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu'uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay'ee gadde. -yoo dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa jidduu ksnaa hin barbaaddu tahe jidduu jaarmayaalee siyaasaa fiigun akka mirgoo ootuu ummata wal ficcisiisuu dhaabi. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. GORSA OROMUMMAA JAWAAR MUHAMMAD iif. Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. Dhugaqabeessummaa kan seenaa kan hin qabne (waa’ee durii odeeffannaa ga’aa ta’e kan hiin qabne) D. Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta'a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti (Maatewos 13:24-30, 31, 32). Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. takkaa bahar lixxee-hhoggaa feete baataa. At the start of the year police announced plans to investigate and crack down on the Qeerroo, arguing that it was a clandestine group bent on destabilising the country and seizing control of local government offices. Garuu gaafa duute namni xinnoo sitti hiiqufi hiriyyonni kee yerooxinnoof hayii hin duutee jedhanii hidhii xuxxuuxaa si yaadatu. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Mammaaksa Afan Oromoo. Facebook gives people the power to share and makes the. Qabxiilee 12 jaalala. Jaal Buruuysoon nama waahiloota isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabaachuu bira dabree barsiisaa tahuu isaa dubbata. Jiituu Dullumee er på Facebook. Awash Post | Oromo News. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta'e tokkoo immoo harkatti. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. Ummata bal'aaf karaan walabummaa karaa tokkummaa, iftoominaa, walkabajaa fi jaalala irratti hundaa'e qofa jedhee amana. New top Dirama Afan oromo 2019 jaalala jaalalti dhugaa akkam akka fakkaattu By ORO View Download Oduu galgalaa 04 01 2011 By OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Download faarfannaa afaan oromoo haaraa bara 2019 By hamsalu bekana Download. Abiyi dubbatan keessa kanama boochise isa kana Afaan oromootiin me Xalayaa jaalalaa seenaa dhugaa. yeroo ammaa kana halaalummaan cubbuu dha jedhani afaan guutatani. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. Kanaaf sagalee waaqayyo yeroo dubbifnu, yaanii keenya, qalbiin keenya sasaabamee, sodaaf kabajaadhaan, jaalala guddaadhan, otuu hin dubbisin duraa kadhachuudhan of qopheessun barbaachisaadha. Jechoota kana sadan "Sin jaalladha", "Galatoomi", "Dhiifama" bakka isaan barbaachisan hundaatti utuu of hin qabiin fayyadamuu. Gaa'ila kee Baraaruf-Kutaa 1 Posted on May 20, 2016 by sammubani Kaayyoon fuudha heeruma fedhii fooni guutu qofa osoo hin ta'in sanyii horachuu fi jireenya namaa itti fufsiisudha. waa sadii Hubadhuu-Jechoota ,Amalaa fi Qalbii. Yakki lammataa, "Oromoo gurmuu akka sabaatti of dandahe irra gara murna afaaniitti gadi cabsuu" dhaa kan jedhu. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. om Fariisichis dhaabatee garaa isaatti akkana jedhee kadhachuu jalqabe: 'Yaa Waaqayyo, ani akka namoota kaanii, jechuunis akka saamtotaa, akka jalʼootaa, akka ejjitootaa yookiin keessumaa immoo akka nama qaraxa sassaabu kanaa waan hin taaneef sin galateeffadha. By using our services, you agree to our use of cookies. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta'e tokkoo immoo harkatti. Misiyoononni Wangeela labsuuf gara Musliimotaa dhihaatan kan fayyadaman "sochii keessaa" (insider Movement) kan jedhamu karaan haarofti ni jira. Kanaaf, fudhatama ABOn uummata Oromoo biratti qabu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetaniif. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Galmee Jaalala Dhugaa" Canzone. Walaloo Jaalalaaのその他のコンテンツをFacebookでチェック. Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta’e tokkoo immoo harkatti. Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Video) Ethiopian Music - Duration: 7:21. BBC Countdowns Compilation 1999-2017 - Duration: 12:38. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Saanyiiwwan kunniinis, sanyii jibbaa , sanyii xuraa'ummaa bifa garaa garaa (ejja, hanna, soba, hawwii, amanamuu dadhabuu, oftuulummaa, jaalala biyya lafaa,…) fi dadhabbii gosa baay'ee dabalata. Jireenyaan jaalala abbaasaa dhandhamatee utuu hin quufiin abbaansaa tasaa dhukkubsatee ijoollummaatti irraa duunaan Jireenyaan itti gaafatamummaa maatii abbasaa fudhachuun obbolaan guddisuutti ka'e. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Facebook gives people the power to share and. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Fuudhaa heerumni dhaabbata guddaa maatii, hawaasni,biyyi fi addunyaan ittiin ijaaramaniidha. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. Obbo Jawar Mohammed dhimma qeeqa fb irratti Obbo Lammaa Magarsaa irratti deemaa jiru irratti dhugaa Oromoon hundi beekuu qabu ibsanii jiru. Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta'a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti (Maatewos 13:24-30, 31, 32). @jaalala Bara 2009'ti qorannoon waa'ee dhungoo irratti taasifame tokko akka akeekuutti wal dhungachuun dubartoota vaayrasii hancufa namaa keessatti argamu kan 'Cytomegalovirus' jadhamu irraa dandeettii ittisuu kennaaf. Qormaata kana yoo dabarre milkaa'inna addunyaa aakiratti arganna. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. Oro Wallpaper @Waqayyo By all of them adamin @devoking. Garuu mucichi gamnummaa fi cimina isaa mirkaneesse! Mucichis badii nugusichi uummata irraan gayu dalgaan ibsuu qofa osoo hin taane dhumarratti itti hime. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. Haa ta’uti jechoota akka ibsa namaatti hojiilee Waaqayyoo ibsuuf kan jedhame malee akkenya isaa guututti kan ibsu miti. ‘Freedom!’: the mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill. Cookies help us deliver our services. ***** BAGA HIN ARGIIN ***** -Walaloo Galaanaa Dheeressaa Irraa Baandiraa Habashaa fi Toophiyaa, Alaabaa Oromoo fi Garbummaa Oromoo Oromia Media Network (OMN) appointed Jawar Mohammed as an Executive Director. Dhaabadheetiin daawwitiin if laale ifittin seeqe laakkaan ifiin wallaale malee ani niin bareeda. Qabxiilee 12 jaalala. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Mammaaksa Afan Oromoo. " [Ummanni isaas] "amma dhugaa fiddee jirta" jedhanKan hojjachuuttis hin dhihaanne ta’anii ishee qalan. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Garuu gaafa duute namni xinnoo sitti hiiqufi hiriyyonni kee yerooxinnoof hayii hin duutee jedhanii hidhii xuxxuuxaa si yaadatu. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta’e tokkoo immoo harkatti. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu). Jechoota cigoo (jechoonnnii fi gaaleen kan hiikin isaanii jechaa jechatti ta'e kan bade) C. Gooftaa ta'uu Rabbiitti ni amanna. poem translation in English-Oromo dictionary. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. Qabxiilee 12 jaalala. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. 💘Asoosamoota ajaayibsiisoo fi dinqisiisoo ,jechamoota jaalalaa ,saayikooloojii , hubannoofi kaka'umsaa🌺. Jaalala Biyyaako is on Facebook. Gaa'ila kee Baraaruf-Kutaa 1 Posted on May 20, 2016 by sammubani Kaayyoon fuudha heeruma fedhii fooni guutu qofa osoo hin ta'in sanyii horachuu fi jireenya namaa itti fufsiisudha. Kt is on Facebook. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Lakkofsa 666 kanaan yammuu hojjetu jechoota lakkoofsa kanaaf dhaabbatan walitti fidee bakka buusuu danda'a. 6,992 likes · 4 talking about this. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT. Haa ta'uti jechoota akka ibsa namaatti hojiilee Waaqayyoo ibsuuf kan jedhame malee akkenya isaa guututti kan ibsu miti. The League is expected to organize and mobilize the youth in Oromian Zones to peacefully and lawfully struggle for a democratic system that respects the social, economic, and political rights of the Oromo people in Ethiopia. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Jiituu Dullumee er på Facebook. Jaalala Karaa Irraa (oromo Comedy) MP3 MP3 MP4 Play: Jaalala MP3/Video Chaltu Nanessa Jaalala Dhugaa Oromo Music comes from google and only used as …. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. 2-karaan ittiin jaalala Rabbii argatan kan ittiin isatti dhihaatan ajaja isaa rawwaachuufi waan dhoowwerraa fagaachuu qofaani. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Yoo waldhageenye, walitti birmannee, walbira dhaabbanne salphinni nurra jiru kun nurra hin bubbulu, bubbulus hin qabu. Adoolessi 16 bara 2010 anaaf guyyaa addaati jechuu nan danda'a. Jaalala Karaa Irraa (oromo Comedy) MP3 MP3 MP4 Play: Jaalala MP3/Video Chaltu Nanessa Jaalala Dhugaa Oromo Music comes from google and only used as …. jettee mataa qabattee. Eyyee dhugaa jette foon koo jaallatamaa Adii fi gurraachatu qaalomakoo hima. nutis kitaabota kana isiniif qabannee dhiyaanneerra kitaabota barbaaddan armaan gaditti filachuun dubbisaa 👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿👇. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. Jechoota namni taphaaf siin jedhe dhugaa goote aariin of hin gubin, ibiddaa jibbaa fi wal-lolu hin qabsiisin. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Solomon Asefa is on Facebook. Mee dhugaa haadubbannuu, osoo Qur'aanni kun Muhaammadiin (nagahaa fi rahmanni isaan irratti haabu'u) irraa dhufe ta'ee jechoota akkanatti isa seeru ykn haala cimaadhaan isa sodaachisu silaa nidhiisaa laata? Ammas mee haahubannuu, adabbii garmalee ciccimaa kana: Rabbiin oltahe akkana jedha:. oftuulummaa humnaa oliin summaa’een jaalala dhugaa dhiibe, nama koon dhabe, waa hunda anatu si yaakke, waan amma anarra ga’aa jiruu kun natti xinnaate jettee hirqinfattee boosse… imimmaan ishee yaa’ee keessa dhumee iji ishee goge. 3-namni Rabbi soodaachuu dhabee Rabbitti dilaawuu keessatti ajaj ilma nama godhe Rabbiin isa xiqqeessa, kabajaa isarraa fuudha. Obbo Jawar Mohammed dhimma qeeqa fb irratti Obbo Lammaa Magarsaa irratti deemaa jiru irratti dhugaa Oromoon hundi beekuu qabu ibsanii jiru. Warra diin isaa baratee walbarsiisee sirritti itti dalagee jaalala Rabbii argate nuufii isinis Rabbi nuhaa godhu. Jaalala Waaqayyoof qaban irraa kan ka'e utuu wanti nyaatamu manaa hin dhibiin nyaachuu dhiisuun garuu sooma jedhama malee beela hin jedhamu. Jaalala halagaa ollummaaf Jaalala qomoo gumaaf Jaalala obbolaa haaloof Jaalala lammii roorroof Luba gorsa beeku dubbiif Soorummaa qalbii sonaaf Yaa dhugaa siin abdannee Dukkana gannaa baanee Booqaa birraa abjoonnee Malkaa irreessan yaanee! Hawwiin goobana baatii - Nuu roobsi bara quufaa Nu badhaasi yaa giiftii - Nagaa! Diroon itii fufaa. uuuuuuuu uuu…. View Telegram channel's statistics "Walaa Entertainment😁😁" - @Galleryketchw. Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Waan nama dhibu keessaa gammachuun an gaafa sana gammade, takka boo'i boo'i na gochaa ture. Party sympathisers accused members of being terrorists. [Muusaanis] ni jedhe: "Inni (Rabbiin) ‘dhugumatti isheen sa’a dachii qotuufi oorruu (bishaan) obaasuu irratti hin leenjifamin, kan [hirdhuu qaamaa irraa] nagaa taateefi bifti makaan ishee keessa hin jirreedha’ jedha. Qophii Kaayyoo Amajjii 1/13 2017 Dr Awwal Qaasim Alloo Xiinxala Haala yoroo irratti. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Dhugaa olitti kaafne kana garaan keessan tolchee beeka. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. Gooftaa ta'uu Rabbiitti ni amanna. Kana immmoo DHADUO fi ADWUIn sirriitti beeku. Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Fidan kudhan (10)! _____ 1. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababaa, sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiis…. Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties and change of matter. Akkas gochuuf jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguu qabna. Van Gemeren kan gulaale. Haaraa Jildii shank an tae qoannoo jecha tiooloojikaal taan The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, jedhamuun kan beekaman Willem A. Jaalalli dhugaa gocha. " [Ummanni isaas] "amma dhugaa fiddee jirta" jedhanKan hojjachuuttis hin dhihaanne ta'anii ishee qalan. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Yeroo lubbuun dachee irratti jiraannu dhugaa hojennu irratti hundaa’un ka’umsa dhugaa ka’amu yoo ta’u, kunis ka’umsa kabajaa, ulfinaa, qulqullimmaa fi kan jireenyaaf ka’amu yoo ta’u inni lamaffaan immoo dachee/lafa irratti Waaqayyoon ganuun, balleessaa raawwachuun isa gaddaan ka’umsa salphinaaf ka’amudha. haawasichii damaqinaani irrati hirmachuu qaba. Dhugaa 2C 1. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Awash Post | Oromo News. Ifatti yoo fiigde malee dukkana jalaa bahuu hin dandeessu. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. -Tokkummaan oromoo marii fi wal gorfachuudhan dhufti malee jibbaa fi jechoota gadhee oromummaa addaan fageessaniin hin dhuftu. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] ‘Freedom!’: the mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill. ibaadaalee hunda Rabbi nurraa haaqeebalu. Hiriyyootasaa itti ergaa, ofiisaatiif adamsee wajjin haasa'a. 12:31) Waa’ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa’ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi “jaalala” jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Sababnisaa yeroon fuula nama hundumaa kan hiriira deggersa Dr. Jechoota keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related Jechoota jaalala dhugaa. Taa'eetiin booye nama naaf beekuun dhabe, ammaas dhiiseetiin seeqe nama naaf beekuun dhabe. Innis akkana. [Muusaanis] ni jedhe: "Inni (Rabbiin) 'dhugumatti isheen sa'a dachii qotuufi oorruu (bishaan) obaasuu irratti hin leenjifamin, kan [hirdhuu qaamaa irraa] nagaa taateefi bifti makaan ishee keessa hin jirreedha' jedha. Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraa, facebook fi namoota birootti haasa'uu dhiisaanii kallattumaan walitti haasa'uu. jettee mataa qabattee. Vedi altri contenuti di Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo su Facebook. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. " [5] Kutaalee ibsinee keessatti akkenya guutuu ykn tokkumaa hin hiikamne kan agarsiisu miti.